Protokoll fra årsmøte 28. februar 2016

By | 11 April, 2016

Her følger protokollen fra vårt årsmøte som ble avholdt på Espresso House Hambros Plass i Oslo, 28. februar 2016. Vi vil rette en stor takk til alle som deltok på årsmøtet, både av medlemmer, kommende medlemmer, interesserte og inviterte. Årsberetning med regnskap for 2015 kan lastes ned her.

Protokoll fra årsmøte i KPiN – Organisasjon for koreansk popkultur i Norge, Oslo 28, februar 2016.

Sak 1. Godkjenne innkallingen og dagsorden
Årsmøtet godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 2. Godkjenne de stemmeberettigede
4 av 6 stemmeberettigede var til stedet ved starten av møtet.

Tilstede:

  • Camilla Jørgensen Ruud
  • Thea Bakke
  • Vibeke Lund
  • Mari Håkelien Lund

Ikke tilstede:

  • Aina Antonsen
  • Tina Opsahl Thorstensen

Sak 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
Som dirigent ble Camilla Jørgensen Ruud enstemmig valgt. Som sekretær ble Thea Bakke enstemmig valgt. Til å underskrive protokollen ble Thea Bakke og Vibeke Lund enstemmig valgt.

Sak 4. Behandle KPiNs årsmelding
Årsberetningen for 2015 godkjennes.

I 2015 har KPiN arbeidet med følgende, med stor suksess:

  • Danseworkshop med Mihawk Back fra BeatBurger og S.M.Entertainment, 13. mai
  • Running Woman i Oslo, 15. august
  • Omona, arrangement for barn og unge interessert i koreansk popkultur, 3. oktober

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 5. Behandle regnskap for 2015
Rapport om KPiNs regnskap ble lagt frem for årsmøtet.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Regnskap for 2015 er godkjent.

Sak 6. Behandle budsjett for 2016
Rapport om KPiNs budsjett ble lagt frem for årsmøtet.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Budsjett for 2016 er godkjent.

Sak 7. Fastsette medlemskontingent
Styret foreslår at medlemskontingenten for 2016 fastsettes til kr. 0,-.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 8. Godkjenne vedtekter

Styret foreslår følgende endringer i vedtektene for organisasjonen:

  • Endring av medlemsregistrering. Organisasjonen tar ikke opp nye medlemmer via medlemskontigent, men innlemmes via søknad til crew for Omona dersom den søkende ønsker.

Vedtak:
Enstemmig vedtatt.

Sak 9. Valg av styre

a) Innstilling på leder: Camilla Jørgensen Ruud

Vedtak:
Enstemmig valgt.

Camilla Jørgensen Ruud ble valgt til leder.

b) Innstilling på nestleder: Thea Bakke

Vedtak:
Enstemmig valgt.

Thea Bakke ble valgt til nestleder.

c) Innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret: Vibeke Lund og Mari Lund.

Vedtak:
Enstemmig valgt.

ibeke Lund og Mari Håkelien Lund ble valgt til styremedlemmer.

Sak 10. Andre saker
Ingen saker ble fremlagt for styret.

Årsmøtet ble erklært hevet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.